NOVÁ PETICE 2018 - NÁŠ BOJ NEKONČÍ !!!

NOVÁ PETICE 2018 - NÁŠ BOJ NEKONČÍ !!!

Dobrý den,


i v novém roce začíná být naše republika zaplavena peticí pana Mgr. Pavla Černého, jejímž podpisem můžeme jednoduše vyjádřit svůj nesouhlas s omezováním možnosti držet zbraň v soukromém vlastnictví. Jako dlouholetý střelec a navíc prodejce tuto aktivitu samozřejmě podporuji. Věnujte prosím následujícím řádkům pár minut pozornosti a pokud se s touto peticí ztotožňujete, podpořte nás svým podpisem. Petici lze podepsat na naší prodejně, případně ji můžete stáhnout ve formátu PDF a pak odeslat.


Děkuji za pozornost. Aleš Chudoba


Zde pár informací o petici:


NOVÁ PETICE 2018
ze dne 18. ledna 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice, Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali, podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnost našeho státu. Tato novela vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně, dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky.


My, níže podepsaní občané České republiky, touto Peticí současně naléhavě vyzýváme dotčené orgány České republiky k odmítnutí implementace "unijní zákazové směrnice", neboť i dle "Lisabonské smlouvy" a jejího článku 3463 je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU VÝHRADNĚ V GESCI KAŽDÉ ČLENSKÉ ZEMĚ. Taktéž protestujeme proti další, Evropskou komisí plánované regulaci bezproblémových a funkčních "zbrojních" zákonů ČR, a to jakoukoliv formou omezování či zakazování obecně a nyní již také aktuálně konkrétně, protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků.


Petiční výbor ve složení
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Skloněná 7, Praha 9, 190 00
Jaroslav Pekařík, Ivaň 318, 691 23
Ing. Ivo Hofman, Hypšmanova 953, Praha 4, 149 00
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., Kamenná čtvrť 628, Brno, 639 00
Poznámka: Zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen Petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. - dále viz příloha).


Pozor! Podepsanou novou petici zasílejte na následující adresu:


Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.
Euro Security Products, s.r.o.
Hyacintová 20
106 00 Praha 10


Předmětné zákony, smlouvy a směrnice
(1) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění Ústavního zákona č. 300/2000 Sb.


(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní."


(3) Lisabonská smlouva, výtah: Článek 346 b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.


Příloha - Listina základních práv a svobod ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").


(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.


(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.


(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.


§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.


§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním, mohou občané vytvořit petiční výbor.


(2) Petiční výbor není právnickou osobou.


(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.


§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.


(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.


(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.


§ 5
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.


(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.


(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.


§ 6
Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.


Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím


Společná ustanovení
§ 7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.


§ 8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.


§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.


Petice ke stažení
Čím více podpisů pod sebou naše petice bude mít, tím méně prostoru budou mít politici k tomu, aby ji jen tak smetli ze stolu a museli ji brát zcela vážně! Pomozte nám, stáhněte si petici a petiční archy, vytiskněte je a pomozte nám přidat po petice další podpisy. Jedná se i o vaši věc!


Odkazy na petici:


Petice


Petice na FB